BIOTECHNOLOGIA

Analiza Interakcji Molekularnej

Badanie oddziaływań pomiędzy cząsteczkami jest bardzo ważnym działem biochemii. Istnieje wiele metod badania tych oddziaływań: powierzchniowy rezonans plazmonowy (SPR), mikrowaga kwarcowa ( QCM), Izotermiczne miareczkowanie kalorymetryczne (ITC),  i wiele innych. Różnią się one czułością i specyficznością.